Privacystatement

Privacystatement

SecretariaatsBuro BV (SBB) respecteert te allen tijde de privacy van haar onlinebezoekers. Zij verwerkt persoonsgegevens die gebruikers van de site aan SBB verstrekken, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of een informatieaanvraag, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens die u via deze site naar SBB stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Hoe SBB omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacybeleid.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBB.

Uitsluiting aansprakelijkheid
SBB zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Zij kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. SBB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site. Door te klikken op bepaalde links, komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten. SBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die andere sites. SBB behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de site en de benodigde software naar eigen inzicht te wijzigen.

Privacybeleid

Inleiding
SecretariaatsBuro BV (SBB) is een Verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven.

SBB verwerkt Persoonsgegevens van onder andere consumenten, ondernemers en contactpersonen van eerder genoemden in diverse gegevensbestanden en systemen. De personen van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, worden in art. 1 onder 1) van de AVG aangemerkt als ‘betrokkenen’.

Betrokkenen vertrouwen erop dat SBB, in haar hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, zorgvuldig omgaat met de Persoonsgegevens die zij verwerkt. SBB respecteert de privacy van de betrokkenen en stelt alles in het werk om deze te beschermen. De eisen van de AVG zijn hierbij leidend.

SBB kan Persoonsgegevens van betrokkenen voor meerdere doeleinden verwerken. Hieronder wordt per doeleinde de wijze van verwerking beschreven en wordt hierbij de wettelijke basis vermeld.

Website
SBB respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. SBB verwerkt gegevens van personen die via haar website informatie aanvragen. Deze gegevens worden door de aanvragen van de informatie zelf aan SBB verstrekt. SBB is op grond van art. 6 lid 1 onder b) AVG bevoegd om de Persoonsgegevens van de consument of ondernemer te verwerken. SBB gaat vertrouwelijk om met de aan haar verstrekte Persoonsgegevens en neemt de bepalingen van de AVG in acht bij de verwerking van deze Persoonsgegevens.

Maatregelen
Passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging Artikel 5 van de AVG verplicht SBB als Verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens tegen te gaan. De wijze waarop (persoons)gegevens worden beveiligd is afhankelijk van het soort gegevens, de wijze van opslag en verwerking alsmede de onderkende risico’s. SBB heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne procedures.

Bewaartermijnen
SBB bewaart Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, contractueel is afgesproken en/of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt (artikel 5 lid 1 onder b van de AVG). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Geheimhouding
Medewerkers van SBB die toegang hebben tot Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de Persoonsgegevens. Alle medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, zullen hiermee vertrouwelijk omgaan.

Inzage- en correctierecht
Consumenten, ondernemers, medewerkers van SBB hebben recht op inzage van de bij SBB geregistreerde Persoonsgegevens. Dit houdt in dat de betrokkene kan opvragen welke Persoonsgegevens van hem/haar bij SBB zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze Persoonsgegevens worden gebruikt (art. 15 AVG). Indien de betrokkene wil weten welke Persoonsgegevens van hem/haar zijn geregistreerd dan wel worden verwerkt, dan kan hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend via sbb@sbb.nl.

Datalek
Het is mogelijk dat een consument, ondernemer, medewerker van SBB constateert dat een beveiligingslek heeft plaatsgevonden ten aanzien van Persoonsgegevens die door SBB worden verwerkt, of dat het vermoeden bestaat dat de beveiliging van Persoonsgegevens niet op de juiste wijze door SBB is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij degene die een dergelijk vermoeden heeft om direct met SBB contact op te nemen. SBB heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de AVG. U kunt contact opnemen via sbb@sbb.nl.

Tot slot
SBB gebruikt Persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden.
SBB heeft met al haar klanten een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Almere
Transistorstraat 71 M, 1322 CK Almere
Postbus 22142, 1302 CC Almere

E-mail sbb@sbb.nl
Telefoon 035 - 694 68 69
Kvk 32063627
Privacystatement

 

Share This